Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie

De Taalkamer streeft naar een veilige werk- en studieomgeving voor alle medewerkers, opdrachtnemers en studenten. Tevens kiezen wij uitgesproken voor diversiteit, waaronder etnische, culturele & religieuze diversiteit, geslacht, LHBTI, leeftijd en arbeidsbeperking & chronische ziekte.
Ons bedrijf staat daarbij onmiskenbaar afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Onderdeel van deze veilige omgeving is de mogelijkheid een klacht in te dienen en een correcte afhandeling daarvan. Een klacht kan worden ingediend bij de vertrouwenspersoon, die eerst en vooral zal trachten de belangen van de klager zo goed mogelijk te behartigen. Het slachtoffer kan rekenen op ondersteuning onzerzijds. Een klacht wordt altijd serieus genomen; de directie van De Taalkamer zal meteen na het indienen van de klacht in gesprek gaan met klager en beklaagde.

Vertrouwenspersoon
Door het bedrijf is een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

Deze verleent emotionele en praktische opvang van de persoon met klachten over ongewenste intimiteiten of gedrag. De vertrouwenspersoon adviseert betrokkene(n) over eventueel te volgen stappen. De vertrouwenspersoon garandeert de anonimiteit van het slachtoffer en zal geen stappen ondernemen zonder uitdrukkelijke toestemming. De vertrouwenspersoon heeft niet tot taak te bemiddelen tussen beide partijen. Dit zou tot conflicten kunnen leiden. De functie van de vertrouwenspersoon is ondersteuning van het slachtoffer en aangeven welke stappen ondernomen kunnen worden.

Doelstellingen
Dit klachtenreglement kent de volgende doelstellingen:

  • Het recht doen aan de individuele klager.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs en organisatie van De Taalkamer.

Ieder in artikel 1 lid c genoemd persoon heeft het recht een klacht in te dienen. Echter, dit klachtenreglement is niet bedoeld om elk incident tot klacht te verheffen. Binnen de lessen en binnen de organisatie dient ruimte te zijn voor een gesprek. De docent of diens leidinggevende moet indien mogelijk het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen of vragen. Klager dient daartoe zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht bovengenoemde(n) te benaderen, daarbij de mogelijkheid scheppend om direct verbeteringen aan te brengen. Maar indien de onvrede dermate ernstig is of zaken betreft waarmee de klager het gevoel heeft niet bij de docent terecht te kunnen dan is er altijd ruimte en mogelijkheid voor een formele klacht.

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. directie: de directie van De Taalkamer die klachten behandelt waaronder (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie (SIAGD).
b. klacht: een overeenkomstig deze regeling door een medewerker of student of diens wettelijk vertegenwoordiger ingediende klacht;
c. klager: een student, een personeelslid, een opdrachtnemer of een derde die ten behoeve van De Taalkamer met taken is belast, die over het onderhavige onderwerp een schriftelijke klacht heeft ingediend.
d. medewerker: een persoon die in enig dienstverband met De Taalkamer werkzaam is of een derde die werkzaamheden voor De Taalkamer verricht zoals een personeelslid, een opdrachtnemer, een stagiair, een personeelslid van een contractant, een uitzendkracht of een vrijwilliger.

e. ongewenst gedrag:
Seksuele intimidatie: iedere ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verspreiden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van zowel pornografische als seksueel objectiverend benaderde afbeeldingen of teksten, o.m. via internet);
Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, intimideren, bedreigen of aanvallen van medewerkers of studenten;
Discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen, die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren;
Pesten: het systematisch, herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep op een medewerker of student.

f. De Taalkamer: de vof De Taalkamer
g. student: de onderwijsdeelnemer die bij De Taalkamer lessen volgt, als bedoeld in artikel
8.1.1. WEB en de cursist;
h. vertrouwenspersoon: de door de directie van De Taalkamer in de arm genomen onafhankelijke persoon tot wie de klager zich kan wenden voor advies en ondersteuning bij vermoedens van of klachten met betrekking tot ongewenst gedrag.
i. verweerder: een student, medewerker, of directielid op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

Artikel 2. Indienen van een klacht
1. Een student, een personeelslid of een derde die ten behoeve van De Taalkamer met taken is belast, die zich slachtoffer voelt van ongewenst gedrag kan een klacht indienen, bij voorkeur bij de directie of direct bij de vertrouwenspersoon. De klacht wordt geadresseerd aan: De Taalkamer, t.a.v. de directie, Telemannhof 13, 3816 LD Amersfoort, onder vermelding van ‘vertrouwelijk’.
2. De directie kan de klacht zelf afhandelen indien het van mening is dat dit op eenvoudige wijze kan plaatsvinden.
3. Betreft de klacht een directielid dan wordt de klacht rechtstreeks ingediend bij de vertrouwenspersoon.
4. Indien men de klacht niet eerst bij de directie wil indienen kan men deze ook rechtstreeks richten aan de vertrouwenspersoon.
5. Indien meerdere personen zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag, gepleegd door dezelfde persoon of personen, kunnen zij gezamenlijk een klacht indienen.
6. Het indienen van een klacht laat onverlet de mogelijkheid de ongewenste gedraging met de vertrouwenspersoon te bespreken.

Artikel 3. Termijnen
1. Nadat de klacht is ontvangen door De Taalkamer, krijgt klager binnen een week een ontvangstbevestiging en een afschrift van het klachtenreglement.
2. Een klacht dient binnen twee weken na ontvangstdatum bij de directie te zijn afgehandeld. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd met een termijn van twee weken, mits de indiener van de klacht daar voor het verstrijken van de termijn schriftelijk over geïnformeerd is.
3. Zodra De Taalkamer naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt ten aanzien van deze klacht de verplichting tot het verder toepassen van het vervolg van dit reglement.

Artikel 4. Het intrekken van de klacht
De klacht kan te allen tijde worden ingetrokken. In dat geval deelt de directie dit mee aan de verweerder en wordt de behandeling van de klacht onmiddellijk beëindigd.

Artikel 5. Het beëindigen van de procedure
De klager kan op ieder moment in de procedure de commissie verzoeken de procedure te beëindigen.

Artikel 6. Bijstand klager en verweerder
1. De klager en de verweerder kunnen zich tijdens de klachtprocedure laten bijstaan door een raadsman/raadsvrouw.
2. Het indienen van een klacht of het begeleiden van een klager of verweerder mag de eigen positie binnen de organisatie niet schaden.

Artikel 7. Rol van de vertrouwenspersoon
1. Indien de klager gebruik wil maken van de diensten van de vertrouwenspersoon, dan heeft deze bij de uitvoering van deze regeling tot taak:
a. de klager te begeleiden en van advies te dienen;
b. de klager te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de commissie;
c. het desgewenst verlenen van bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie;
d. het verwijzen van de klager, indien en voorzover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg;
e. het geven van nazorg.
2. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn of haar werkzaamheden een strikte vertrouwelijkheid in acht.
3. De vertrouwenspersoon legt van elke behandelde klacht een dossier aan.

Artikel 8. Bemiddeling
1. In het geval van bemiddeling zal de behandelaar van de klacht binnen een week contact opnemen met de klager met de vraag of hij/zij open staat voor bemiddeling. Indien klager bereid is mee te werken aan bemiddeling, start de bemiddeling. De bemiddeling wordt binnen twee weken afgerond.
2. Wanneer de bemiddeling heeft plaatsgevonden, rapporteert de bemiddelaar het resultaat schriftelijk binnen twee werkweken aan de directie. Deze informeert hierop binnen twee werkweken bij klager of de oplossing akkoord is. Wanneer de klager de procedure op dat moment alsnog wil vervolgen, stelt klager de directie binnen twee werkweken hiervan schriftelijk of via de mail op de hoogte, waarna de procedure vervolgd wordt.
3. Indien bemiddeling geen oplossing biedt en klager de klachtbehandeling in gang wil zetten, of in het geval dat de klager überhaupt geen bemiddeling wenst, dan zal de directie de klacht in behandeling nemen.

Artikel 9. Onderzoek
1. Als de directie hier aanleiding toe ziet of als klager dan wel aangeklaagde expliciet heeft aangegeven hier prijs op te stellen, kan de directie besluiten de klager en de aangeklaagde in gelegenheid te stellen tot hoor en wederhoor ten overstaan van de directie. De klager kan zich eventueel laten bijstaan door een familielid, een vertrouwenspersoon of een (juridisch) adviseur. De directie kan de klager en de aangeklaagde apart horen. Dit geschiedt eventueel telefonisch. Indien betrokkenen gescheiden zijn gehoord, kan de directie besluiten beiden nogmaals te horen. Van het horen wordt een verslag gemaakt.
2. De directie kan een ieder werkzaam binnen en in relatie tot De Taalkamer verzoeken inlichtingen te verstrekken ter zake van hetgeen is geklaagd, met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
3. Indien nodig vraagt de directie advies aan deskundigen of doet zij onderzoek ter plaatse, met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
4. Voor een adequate behandeling van de klacht is inzage in de persoonsgegevens van de klager door de directie noodzakelijk. Met het indienen van een klacht is hiervoor door de klager toestemming verleend.
5. De directie handelt de klacht vervolgens af op basis van de beschikbare gegevens, ook indien de klager of aangeklaagde niet voldoet aan het verzoek van de directie te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken over te leggen of anderszins mee te werken aan het onderzoek.
6. De directie heeft geheimhoudingsplicht en zal zoveel mogelijk de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd, met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
7. Na voltooiing van het onderzoek kan aanvullend onderzoek plaatsvinden indien, nadat de standpunten uiteen zijn gezet, feiten en omstandigheden bekend worden die voor het oordeel over de klacht van aanmerkelijk belang kunnen zijn. Zowel de klager als degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, worden hierover geïnformeerd.
8. Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden, indien die voor de afhandeling van de klacht van belang is.

Artikel 10: Oordeel en besluit directie
1. De directie geeft een oordeel over de gegrondheid van de klacht. De klacht kan gegrond, ongegrond of gedeeltelijk gegrond worden bevonden. De directie stelt de klager en de aangeklaagde gemotiveerd in kennis van haar oordeel.
2. De directie kan tevens – indien zij dat wenst – naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek maatregelen nemen.
3. Indien de klacht (gedeeltelijk) gegrond is verklaard, informeert de directie binnen vier werkweken de klager en de aangeklaagde over het besluit van de directie en de eventuele maatregelen die zij naar aanleiding van haar bevindingen neemt.

Artikel 11: Slotbepaling
1. Deze regeling kan worden aangehaald als Klachtenregeling Seksuele Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie De Taalkamer 2019.
2. Deze regeling treedt in werking op 16 april 2019.